Raad van Toezicht

DE DRIE HERVORMDE BASISSCHOLEN GAAN UIT VAN DE VERENIGING HERVORMDE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR PROTESTANT CHRISTELIJK ONDERWIJS TE GENEMUIDEN

Iedereen die tenminste 21 jaar oud is en verklaart in te stemmen met de grondslag en doelstelling van de vereniging kan lid worden van deze vereniging. Leden dienen (voor zover mogelijk) hun kinderen onderwijs te laten volgen aan één van de drie scholen van de vereniging. Een aanvraagformulier ‘Lidmaatschap Schoolvereniging’ vindt u in de bijlage onder deze tekst.

De vereniging aanvaardt als richtsnoer voor haar handelen de Bijbel als Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid die op de Bijbel zijn gebaseerd. De vereniging stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van één of meerdere Hervormde Scholen voor basisonderwijs.

Jaarlijks, vóór 30 juni, wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden. In deze vergadering kiezen de leden uit hun midden een Raad van Toezicht, waarvan jaarlijks volgens rooster een deel aftreedt. Een drietal leden van de RvT wordt afgevaardigd door de wijken I en II van de PKN-gemeente en de Hersteld Hervormde Gemeente.

Ga naar de bovenkant