Bestuur

Home>Bestuur

Bestuur

DE DRIE HERVORMDE BASISSCHOLEN GAAN UIT VAN DE VERENIGING HERVORMDE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR PROTESTANT CHRISTELIJK ONDERWIJS TE GENEMUIDEN.

Iedereen die tenminste 21 jaar oud is en verklaart in te stemmen met de grondslag en doelstelling van de vereniging kan lid worden van deze vereniging. Leden dienen (voor zover mogelijk) hun kinderen onderwijs te laten volgen aan één van de drie scholen van de vereniging. Een aanvraagformulier ‘Lidmaatschap Schoolvereniging’ vindt u in de bijlage onder deze tekst.

De vereniging aanvaardt als richtsnoer voor haar handelen de Bijbel als Gods Woord en de 3 Formulieren van Enigheid die op de Bijbel zijn gebaseerd. De vereniging stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van één of meerdere Hervormde Scholen voor basisonderwijs.

Jaarlijks, vóór 30 juni, wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden. In deze vergadering kiezen de leden uit hun midden een bestuur, waarvan jaarlijks volgens rooster een deel aftreedt. Een drietal bestuursleden wordt afgevaardigd door de wijken I en II van de PKN-gemeente en de Hersteld Hervormde Gemeente. In de eerste daaropvolgende bestuursvergadering kiest het bestuur uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Uit het bestuur worden commissies gevormd die zich met bepaalde terreinen bezighouden zoals ledenadministratie, federatie, peuterspeelzaal, Passend Onderwijs, MR, ouderactiviteiten, buitenschoolse opvang, identiteit en aanmelding nieuwe leerlingen.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Dhr. H. Bakker                                                                               Mevr. I. Meijwaard-van Dieren               

Mw. A. Beens                                                                                  Dhr. J.T. van Oosterhout

Mevr. G. Beens-de Boer                                                                Dhr. C. Tuinman              

Dhr. H. van de Berg                                                                       Mw. M. Westendorp   

Dhr. M. Klomp                                                                                Dhr. G.J. Westhoff (secretaris)

Dhr. S. Kroon (voorzitter)                                                            Vacature (penningmeester)

Go to Top