Raad van Toezicht

Schoolvereniging

De vereniging is de ‘eigenaar’ van van de drie hervormde scholen in Genemuiden. De officiële naam is de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Genemuiden. Deze vereniging heeft leden. De leden hebben elk jaar een vergadering: de ledenvergadering. Op deze ledenvergadering worden de financiën besproken en wat er dat jaar op hoofdlijnen in het jaar is gebeurd. Ook worden de leden van de lokale Raad van Toezicht hier benoemd. Deze lokale leden controleren de bestuurder of hij de scholen van die vereniging wel goed bestuurt. Ze doen dit door de begroting, het jaarverslag en rapportages van de bestuurder te bespreken en goed of af te keuren. Ook kijken ze of de identiteit van de school passend is. Daarvoor zijn ze betrokken bij de benoeming van personeelsleden op het deel van de identiteit. Er zijn een heel aantal verenigingen die Scholengroep IJsselrijk als bestuurder hebben.

Lid worden schoolvereniging
Iedereen die tenminste 21 jaar oud is en verklaart in te stemmen met de grondslag en doelstelling van de vereniging kan lid worden van deze vereniging. Leden dienen (voor zover mogelijk) hun kinderen onderwijs te laten volgen aan één van de drie scholen van de vereniging. Een aanvraagformulier ‘Lidmaatschap Schoolvereniging’ vindt u in de bijlage onder deze tekst.

Doel

De vereniging aanvaardt als richtsnoer voor haar handelen de Bijbel als Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid die op de Bijbel zijn gebaseerd. De vereniging stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van één of meerdere Hervormde Scholen voor basisonderwijs.

Algemene Ledenvergadering

Jaarlijks, vóór 30 juni, wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden. In deze vergadering kiezen de leden uit hun midden een Raad van Toezicht, waarvan jaarlijks volgens rooster een deel aftreedt. Een drietal leden van de RvT wordt afgevaardigd door de wijken I en II van de PKN-gemeente en de Hersteld Hervormde Gemeente.

Ga naar de bovenkant