Verlofaanvraag

VERLOF AANVRAGEN VOOR UW KIND? 

U dient zich wel te houden aan de vastgestelde schoolvakanties. In bijzondere gevallen mag de directie een leerling vrij geven om met zijn ouders buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Dat mag hooguit één keer per jaar en voor een periode van ten hoogste tien dagen. Dit extra vakantieverlof dient u minimaal zes weken van tevoren schriftelijk aan te vragen bij de directie van de basisschool. Op basis van de ‘Leerplichtwet’ mag alleen vrij worden gegeven voor vakantie buiten het rooster als voldaan wordt aan de onderstaande voorwaarden:

  1. Vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders is het niet mogelijk om in de schoolvakanties samen op vakantie te gaan.
  2. Indien uit vakantieroosters van andere schoolgaande kinderen blijkt dat het voor het gezin onmogelijk is om samen op vakantie te gaan.

In het eerste geval dient u een verklaring van uw werkgever te overleggen. De directie mag geen toestemming geven als het gaat om de eerste twee weken na de zomervakantie. Indien het verlof meer dan 10 dagen betreft, beslist de leerplichtambtenaar.

Er kunnen ook gewichtige omstandigheden zijn, veelal gelegen in de privésfeer, die de directie doen besluiten extra vrije dagen te honoreren. De directie laat u, wanneer u vrij vraagt, een formulier ondertekenen waarop elk schoolverzuim staat geregistreerd. Voor alle duidelijkheid zij nogmaals vermeld dat er in geen enkel geval, behoudens bovengenoemde twee uitzonderingen, verlof zal worden gegeven om een vakantie te verlengen.

Bij elke verlofaanvraag bent u verplicht een formulier verzuimregistratie in te vullen. Dit formulier kunt u downloaden van de website van de school of opvragen bij de directeur.  Overigens mag u ook per mail (directie.bogerman@ijsselrijk.nl) vrij vragen voor uw kind. Aanvragen dienen bijtijds ingediend te worden.

Bovengenoemde gewichtige omstandigheden zijn:

  • Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden.
  • Voor verhuizing voor ten hoogste één dag.
  • Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de tweede graad voor één of ten hoogste twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende.
  • Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de tweede graad, duur in overleg met de directeur van de school.
  • Bij bevalling van moeder, verzorgster, voogdes, duur in overleg met de directeur.
  • Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste vier dagen; van bloed- of aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste twee dagen; van bloed- of aanverwanten in de derde of vierde graad ten hoogste één dag.
  • Bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten t/m de tweede graad voor één dag.

Bij calamiteiten en naar oordeel van de directeur belangrijke redenen.

Ga naar de bovenkant