Missie

Op de gevel ons kindcentrum staat: ‘Meer dan leren alleen!’ Dit houdt in dat er zoveel meer is dan alleen maar leren. Natuurlijk zijn wij een school en dat betekent dat we kennis over willen dragen, maar wij zijn ook zeer gericht op het pedagogische aspect en op het welbevinden van de leerlingen.

Onze missie daarbij is:

De JBS is een protestants christelijke basisschool met de Bijbel als grondslag.
Vanuit een veilige basis laten we de kinderen groeien en bloeien.
We geven kwalitatief goed onderwijs op het niveau van elk kind.

BIJBEL

We ontlenen de normen en waarden uit de Bijbel. We handelen vanuit Gods Woord en dagen de kinderen uit tot groei in hun relatie met God. In de Bijbel lezen we hoe we met elkaar, met onszelf en met God om moeten gaan. God heeft in Zijn grote liefde Zijn Zoon Jezus naar de wereld gestuurd om ons van ons zondige leven te redden (Johannes 3:16). Daar vertellen we van, daar zingen we over en daar praten we met elkaar over door. Wij willen de kinderen begeleiden en sterker maken in het geloof van iedere dag.

VEILIGE BASIS

Het is erg belangrijk dat een kind zich gekend en veilig voelt in de school. Ditzelfde geldt ook voor de ouders en leerkrachten. Daarom bieden wij een veilige en geborgen leer- en werkomgeving met duidelijke regels voor in en om de klassen. We besteden veel aandacht aan gesprekken met kinderen en laten het kind merken dat het gekend wordt. We geven de kinderen de gelegenheid om in gesprek te gaan met de contactpersonen van onze school en besteden aandacht aan (cyber)pesten. De leerkrachten hebben een positieve en open grondhouding naar de kinderen toe. We zorgen voor een fysiek veilig schoolgebouw en toezicht op alle activiteiten van leerlingen in en om de school.

Wie je ook bent, wat je goed of minder goed kunt, iedereen wordt op de JBS geaccepteerd zoals hij of zij is. We zijn door God de Schepper gekend en zijn door God uniek geschapen. Jezelf en anderen accepteren lijkt heel gewoon, maar kan heel moeilijk zijn. Daarbij hebben we elkaars hulp hard nodig.

Daarom is dit één van de pijlers waar de JBS op rust: Je naaste liefhebben als jezelf.

Wij willen dat kinderen elkaar leren waarderen, respecteren en vertrouwen. De leerkrachten geven onder alle omstandigheden een goed voorbeeld van gewenst gedrag. We laten de kinderen veel met elkaar samenwerken en coachen dit. We besteden in aparte lessen aandacht aan de sociale talenten van kinderen. Met behulp van Taakspel werken we in een positief leerklimaat waarin de kinderen weten en ervaren dat fouten gemaakt mogen worden.

GROEIEN EN BLOEIEN

Iedereen is door God geschapen met talenten en gaven door God gegeven. Iedere leerling wordt geprikkeld om te groeien en te bloeien in hun persoonlijkheid en in hun talenten, zodat datgene uit de kinderen gehaald wordt wat mogelijk is. Dit doen we door de naaste ontwikkeling te prikkelen en de vrijheid te geven om de eigen interesses te ontwikkelen. Daardoor wordt leren leuk.

Ook willen we als team groeien en bloeien in het team-zijn, in het leren van elkaar en ook in de professionaliteit. Het groeien en bloeien werkt door de hele organisatie, zodat we alles waar we mee bezig zijn kunnen uitbouwen, verdiepen en borgen.

KWALITATIEF GOED ONDERWIJS

Wij staan voor het geven van kwalitatief goed onderwijs. Dit geven wij vorm met ervaren en gekwalificeerde leerkrachten die van en met elkaar leren en zodoende zichzelf blijven ontwikkelen. In de praktijk van alledag betekent het voor de school als geheel en voor elke leerling als individu dat we werken aan gestelde doelen en tussendoelen. De leerkrachten kennen de methodes die we hanteren, houden toezicht op de doorgaande lijn binnen de school en blijven zich professionaliseren. Goede oudercontacten vinden we zeer belangrijk, omdat dit ten goede komt aan de talentontwikkeling van elk kind. Samen komen we verder.

OP EIGEN NIVEAU

Als wij als uitgangspunt voor ons onderwijs het unieke van elk kind nemen, heeft dat gevolgen voor ons onderwijs. Wij sluiten aan bij de belevingswereld van het kind en nemen de talenten en gaven van een kind daarbij serieus. Op de JBS geven wij onderwijs op maat. Wij zorgen ervoor dat we inzichtelijk hebben wat de ontwikkeling van ieder kind persoonlijk is, wat de verdere mogelijkheden van dat kind zijn op alle niveaus en hoe wij samen met het kind gestelde haalbare doelen kunnen verwezenlijken. Als een kind extra hulp nodig heeft om de voor hem of haar gestelde doelen te kunnen halen, dan gaan wij op zoek naar mogelijkheden om die hulp te kunnen bieden. Onderwijs op maat houdt verder in dat er de mogelijkheid is om bepaalde leerstof versneld of opnieuw te maken. De structuren die wij als school hanteren dienen om kinderen op hun eigen niveau te bieden wat ze nodig hebben. Dit betekent o.a. dat waar het nodig is de roosters zodanig op elkaar zijn aangepast dat de kinderen klassenoverstijgend kunnen werken.

 

Ga naar de bovenkant