Missie

Kernwaarden

Op Christelijk Kindcentrum (CIKC) Johannes Bogerman werken we vanuit de kernwaarden veiligheid, verantwoordelijkheid en groei. Deze kernwaarden laten zien waarvoor we staan en typeren zowel onze visie op opvang en onderwijs als de cultuur en sfeer in ons kindcentrum. Op onze gevel vindt u de kernwaarden van IJsselrijk, de naam van de scholengroep waaronder ons kindcentrum valt. Deze kernwaarden luiden: ontdekken, leren en geloven. Deze “algemene” waarden hebben we vertaald naar kernwaarden die in ons kindcentrum voor iedereen duidelijk en praktisch toepasbaar zijn. Deze kernwaarden staan niet los van elkaar. Zoals de constructie van de afbeelding al laat zien, hebben deze drie waarden met elkaar te maken en lopen ze ook in elkaar over. Zo staat ontdekken niet los van groeien en leren. Leren gaat op zijn beurt niet zonder veiligheid en voor een veilig klimaat zijn we allemaal verantwoordelijk.

Leren ontdekken

Op ons CIKC leren we kinderen vanuit de Bijbel christelijke normen en waarden om zichzelf te zijn en zich te ontwikkelen tot evenwichtige wereldburgers met een brede kijk op de wereld. Samen geloven met de Bijbel als uitgangspunt. Dit staat voor ons bovenaan en centraal in onze visie. Iedereen is door God geschapen met talenten en gaven. Iedere leerling wordt op ons kindcentrum geprikkeld om te groeien en te bloeien in persoonlijkheid en talent. Daardoor wordt leren: ontdekken. We leren kinderen verantwoordelijkheid te nemen. Voor zichzelf, hun leerproces, hun spullen, maar ook hun klasgenoten en de wereld om hen heen. Ook van werknemers in ons kindcentrum verwachten we (een cultuur van) gedeelde verantwoordelijkheid. Als CIKC zijn we een lerende organisatie. Hierbij mogen we ook fouten maken, maar als organisatie zijn we gericht op groei.

Bijbel

We ontlenen de normen en waarden uit de Bijbel. We handelen vanuit Gods Woord en dagen de kinderen uit tot groei in hun relatie met God. In de Bijbel lezen we hoe we met elkaar, met onszelf en met God om moeten gaan. God heeft in Zijn grote liefde Zijn Zoon Jezus naar de wereld gestuurd om ons van ons zondige leven te redden (Johannes 3:16). Daar vertellen we van, daar zingen we over en daar praten we met elkaar over door. Wij willen de kinderen begeleiden en sterker maken in het geloof van iedere dag.

Veiligheid

Zonder veiligheid komt niemand optimaal tot ontwikkeling. Deze basisbehoefte geldt voor iedereen in het kindcentrum, kind of medewerker. Daarom bouwen we aan en spannen we ons in voor een veilig klimaat op ons kindcentrum. Het is erg belangrijk dat een kind zich gekend en veilig voelt in de school. Ditzelfde geldt ook voor de ouders en leerkrachten. Daarom bieden wij een veilige en geborgen leer- en werkomgeving met duidelijke regels voor in en om de klassen. We besteden veel aandacht aan gesprekken met kinderen en laten het kind merken dat het gekend wordt. We geven de kinderen de gelegenheid om in gesprek te gaan met de contactpersonen van onze school en besteden aandacht aan (cyber)pesten. De leerkrachten hebben een positieve en open grondhouding naar de kinderen toe. We zorgen voor een fysiek veilig schoolgebouw en toezicht op alle activiteiten van leerlingen in en om de school.

Acceptatie

Wie je ook bent, wat je goed of minder goed kunt: iedereen wordt op de JBS geaccepteerd zoals hij of zij is. We zijn door God de Schepper gekend en zijn door God uniek geschapen. Jezelf en anderen accepteren lijkt heel gewoon, maar kan heel moeilijk zijn. Daarbij hebben we elkaars hulp hard nodig. Daarom is dit één van de pijlers waar de JBS op rust: Je naaste liefhebben als jezelf. Wij willen dat kinderen elkaar leren waarderen, respecteren en vertrouwen. De leerkrachten geven onder alle omstandigheden een goed voorbeeld van gewenst gedrag. We laten de kinderen veel met elkaar samenwerken en coachen dit. We besteden in aparte lessen aandacht aan de sociale talenten van kinderen. 

Ga naar de bovenkant