Medezeggenschapsraad

MR of medezeggenschapsraad

Een MR is wettelijk verplicht. Daarom is er voor ons kindcentrum een medezeggenschapsraad. U kunt een MR vergelijken met een ondernemingsraad binnen een bedrijf. In een MR zitten ouders en leerkrachten. Samen denken, praten en beslissen zij mee over allerlei schoolzaken.

Welke schoolzaken?

De lokale MR geeft haar instemming en advies over thema’s die specifiek voor ons kindcentrum gelden. Veel zaken waarover een MR meepraat, meedenkt en adviseert, komen jaarlijks terug. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het schoolondersteuningsprofiel, de schoolgids en de schoolresultaten. Ook kunnen onderwerpen als veiligheid op de scholen en lesmethodes aan de orde komen.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Naast de lokale MR kent elke schoolvereniging met meerdere scholen een GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) met bevoegdheden op verenigingsniveau. De medezeggenschapsraden werken nauw samen in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de drie scholen (GMR). In deze samenstelling komen onder meer het formatieplan, de begroting en de jaarrekening aan de orde. Vanzelfsprekend worden de eigen school gerelateerde zaken enkel besproken binnen de lokale MR.

Bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad (BBMR)

Omdat de school onderdeel is van Scholengroep IJsselrijk worden veel thema’s op bestuursniveau voorbereid en vastgesteld. Om ook hier de medezeggenschap van medewerkers en ouders vorm te geven, is een Bovenbestuurlijke Medezeggenschapsraad (BBMR) ingesteld. De BBMR bestaat uit ouders en medewerkers die alle scholen vertegenwoordigen. De leden worden vierjaarlijks gekozen. De BBMR geeft de bestuurder advies over aangelegenheden die alle scholen van IJsselrijk of de stichting aangaan zoals het Strategisch Beleidsplan en Personeelsbeleid. De BBMR vergadert daarvoor vier keer per jaar met de bestuurder. Voorzitter, tevens afvaardiging namens het personeel, is Mw. Gera Beukers. Namens de ouders is Mw. Mariëlle Westendorp vertegenwoordigd.

Instemming en advies

Over een aantal zaken heeft de (G)MR een adviserende rol en kent men een zogenaamde adviesbevoegdheid. De school (bestuur en/of directie) vraagt over deze zaken eerst advies aan de (G)MR en komt daarna tot een besluit. Hierbij kunt u denken aan zaken zoals het financieel beleid, de vakantieregeling, onderhoud van de schoolgebouwen, maar ook met betrekking tot beleid in samenwerking met andere instellingen. Bij andere zaken heeft de (G)MR een instemmingsbevoegdheid en kan de betreffende zaak of een bepaald beleid alleen doorgang vinden als de (G)MR goedkeuring heeft gegeven. Denk hierbij aan het vaststellen van het formatieplan, het schoolplan (meerjarig beleidsplan), de schoolgids, de tussenschoolse opvang en de grondslag van de school.

Wie mogen zitting hebben in de MR?

Volgens de voor onze scholen opgestelde en vastgestelde statuten bestaat elke MR uit een tweetal personeelsleden en uit twee ouders, de zogenaamde personeelsgeleding (PG) en oudergeleding  (OG). De personeelsgeleding wordt gekozen uit het team van leerkrachten. De oudergeleding wordt gekozen door de ouders van de desbetreffende school. Volgens het reglement zijn alle MR-leden periodiek aftredend of herkiesbaar waarbij men ten hoogste twee perioden van vier jaar als MR-lid zitting mag hebben. Bij de oudergeleding moet vanzelfsprekend een kind van het MR-lid op de betreffende basisschool zitten.

De MR bestaat uit:

Roelof van der Rhee (personeelsgeleding)
Thea Tuin (personeelsgeleding)
Jacqueline van der Weerd (oudergeleding)
William Meijwaard (oudergeleding)

De GMR bestaat uit:

Benjamin Hanekamp (personeelsgeleding)
Albert Grolleman (oudergeleding)

Ga naar de bovenkant