Identiteit

Leidraad

Ons kindcentrum maakt deel uit van de Vereniging Hervormde Scholengemeenschap voor Protestants Christelijk Onderwijs te Genemuiden. Als richtsnoer aanvaarden wij de Bijbel als Gods onveranderlijk en onfeilbaar Woord alsmede de Drie Formulieren van Enigheid (de Heidelberger Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels) die op de Bijbel zijn gebaseerd. Hoewel ouders de eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kind(eren) blijven, willen we in het verlengde hiervan kinderen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd in overeenstemming met de grondslag onderwijzen en mede helpen vormen. Er is een goede relatie tussen de hervormde scholen onderling, de Hervormde Gemeente (PKN) en de Hersteld Hervormde Gemeente.

Mensbeeld

Het mensbeeld, wat bepalend is voor onze visie op onderwijs, wordt geleerd in en bepaald door de Bijbel die wij zien als Gods Woord. God heeft alles goed geschapen. Doordat wij Hem verlaten hebben, is de relatie met God verbroken. De gevolgen hiervan zijn dagelijks merkbaar in en om ons heen. God geeft in Zijn Zoon Jezus Christus de mogelijkheid om de verbroken relatie te herstellen. Door het geloof in Zijn verzoenend lijden, sterven en opstanding worden we behouden en dat geeft ons leven doel en inhoud.

Normen en waarden

We ontlenen de normen en waarden uit de Bijbel. We handelen vanuit Gods Woord en dagen de kinderen uit tot groei in hun relatie met God. In de Bijbel lezen we hoe we met elkaar, met onszelf en met God om moeten gaan. God heeft in Zijn grote liefde Zijn Zoon Jezus naar de wereld gestuurd om ons van ons zondige leven te redden (Johannes 3:16). Daar vertellen we van, daar zingen we over en daar praten we met elkaar over door. Wij willen de kinderen begeleiden en sterker maken in het geloof van iedere dag.

Binnen het kindcentrum hebben we een open toelatingsbeleid. Dat betekent dat iedereen die onze christelijke uitgangspunten accepteert, welkom is.

Ga naar de bovenkant