Groep 6

Wat doen we in groep 6?

We beginnen de dag met de Heere God. We horen verhalen uit de Bijbel, zingen, bidden en leren wekelijks een psalm uit ons hoofd. Ook praten we met elkaar over geloven en wat dat betekent in ons leven.

Rekenen:

We leren getallen tot 10.000 onder elkaar optellen en aftrekken. In de tweede helft van groep 6 leren we de staartdeling. We maken een begin met breuken. We leren ook wat oppervlakte en omtrek is en hoe je dat kan berekenen.

Taal & spelling:

We besteden o.a. aandacht aan de persoonsvorm, onderwerp en woordsoorten. We oefenen het schrijven van verschillende soorten teksten. Bij spelling herhalen we elke dag de categorie van de vorige les en bieden we een nieuwe categorie aan.

Technisch en begrijpend lezen:

Iedere dag is er een leesmoment waarin we lezen in ons zelfgekozen boek. Daarnaast lezen we ook andere soorten teksten. We leren samenvatten en verbanden leggen. Door het houden van bv. een spreekbeurt delen we informatie met elkaar, die we uit teksten te weten zijn gekomen.

Bewegingsonderwijs:

Bij bewegingsonderwijs hebben we lessen op het gebied van turnen en spel. Bij turnen staat onze eigen ontwikkeling centraal. Bij spel gaat het om samenwerken in een team en leren omgaan met verliezen en winnen.

Wereldoriëntatie:

We krijgen geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek. We werken in blokken van 3 weken aan de hand van thema’s als water, energie, de Gouden Eeuw. We trekken het thema ook door naar andere vakken. We leren de topografie van Nederland en Europa.

Engels:

Bij Engels werken we ook met thema’s zoals kleding en de supermarkt. Bij elk thema leren we nieuwe woorden en oefenen we in bv. gesprekjes onze spreekvaardigheid.

Overige vakken:

Naast al deze vakken krijgen we ook handvaardigheid, tekenen, verkeer, studievaardigheden en sociale vaardigheden.

Leren op niveau

In groep 6 wordt het duidelijker op welk niveau we leren: of we hebben herhaling van de basisstof nodig, of juist extra uitdaging of moeten we ‘leren leren’ of leren plannen. Hier houden onze juffen in de lessen rekening mee.

Juf Compagner

Leerkracht groep 6

Werkzaam op de dagen:
maandag – dinsdag – woensdag – donderdag

Juf Van Wijngaarden

Leerkracht groep 6

Werkzaam op:

vrijdag

Groepen